Katica Tanya 18. születésnapi nyereményjáték

1.Szervező és Lebonyolító


BPR Consult Kft. (továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő)
Székhely: 7477 Patca, Fő u. 28.
Cégjegyzékszám: 14-09-302574 
E-mail cím: info@katicatanya.hu 
Weboldal: https://katicatanya.hu/ 
A Szervezőt a jelen szabályzat szerinti nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezése és lebonyolítása kapcsán az alábbi társaság segíti:
White Elephant Digital Kft. (továbbiakban: Lebonyolító vagy Adatfeldolgozó)
Székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 14. A. ép. félem 2-3.
Cégjegyzékszám: 01-09-335115
E-mail cím: hello@whiteelephant.digital 
Hangsúlyozandó, hogy a Játék kapcsán a Szervező nevében a Lebonyolító is eljárhat, ideértve a Játékosok értesítését, a velük való kommunikációt is.

2. A Játék időtartama

A Játék 2022. augusztus 10. napján 14 órától 2022. augusztus 31. napján 24 óráig tart.
A Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után történő részvételt a Szervezőnek nem áll módjában érvényes részvételként elfogadnia. 

3. A Játék leírása

A Játékban azon természetes személyek (továbbiakban: Játékos(ok)) vesznek részt, akik a Szervező http://facebook.com/katicatanya Facebook oldalán (továbbiakban: Facebook oldal) a nyitó poszthoz kommentben elküldik, fénykép vagy fotó kép formátumú megosztásával, az első emléküket (továbbiakban: Pályázat), ami a Katica Tanyáról eszükbe jut. A Szervező a fenti nyitó posztot a Játék fenti kezdőnapján, a Játék kezdetét megelőzően jeleníti meg a Facebook oldalon. A Szervező a beérkező Pályázatok közül sorsolja ki a Játék nyertesét. 

4.Részvételi feltételek

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki ellátogat a Facebook oldalra, és ott a nyitó poszt alatt – a Játék időtartamán belül – beküldi Pályázatát, a Pályázat beküldésével elfogadja a jelen szabályzatot, tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatót, valamint hozzájárulás személyes adatainak a Játékban történő részvétel kapcsán történő kezeléséhez. A Pályázat beküldésével továbbá a Játékos hozzájárul, illetve engedélyt ad ahhoz, hogy a Pályázatot a Szervező és a Lebonyolító a Játék lebonyolítása, valamint a Facebook oldalon való elérhetővé tétel, illetve a Szervező, valamint tevékenysége népszerűsítése céljából a Játék időtartama alatt és azt követően is, időbeli, illetve földrajzi megkötés nélkül felhasználja, ideértve különösen a Pályázat kapcsolódó többszörözését, terjesztését, online publikálását, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolását, a fentiekhez kapcsolódó szerkesztését, módosítását, valamint a fentiek érdekében harmadik személynek további felhasználási jog engedését.

5.Nyeremény

5.1. A Játékban résztvevő Játékosok között az alábbi nyeremény (továbbiakban: Nyeremény) kerül kisorsolásra: 3 db családi belépőjegy a Katica Tanyára (maximum 4 főre, amelyből 1 vagy 2 felnőtt és 3 vagy 2 18. éven aluli gyermek). 

5.2. A Nyereményt a nyertes Játékos a 2022. szeptember 10-én megrendezésre kerülő 18. születésnapi rendezvényen jogosult felhasználni nyitvatartási időben. Amennyiben a nyertes a Nyereményét a fenti időszakon belül nem használja fel, a Nyeremény felhasználásának jogát elveszti.

5.3. A Nyeremény át nem ruházható (ide nem értve értelemszerűen a családtagokkal történő felhasználást), készpénzre nem váltható, és azonos értékű, de más nyereményre, valamint a Szervező más szolgáltatásaira sem váltható, szakaszosan pedig nem használható fel (például: több napon keresztül történő felhasználás vagy a család egyes tagjai által eltérő időtartamban történő felhasználás). A Nyeremény nem tartalmazza a Nyeremény igénybevételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket, ideértve az útiköltséget, szállást, stb. 

5.4. A Nyeremény változtatásának jogát a Játék teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.

5.5. A Nyeremény kisorsolását a Szervező nevében eljárva a Lebonyolító 2022. szeptember 1. napján 11 óra 00 perckor online sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget téve végzi, https://ohmyluck.com/hu/raffle-generator/ honlapon elérhető szoftverrel.

5.6. A sorsolásról egyszerűsített elektronikus dokumentumban készül, amely a sorsolás módját, idejét, a nyertes nevét, valamint a sorsolás eredményét ellenőrző személy nevét rögzíti. A nyertes neve: Facebook felhasználónév. A sorsoláson 3 tartaléknyertest is kisorsolunk, amennyiben a nyertesen nem jelentkeznek a nyereményükért.

6.A nyertes értesítése, a Nyeremények átvétele

6.1. A nyertest a Szervező a sorsolás fenti 5.5. pont szerinti időpontját követő 2 munkanapon belül a Játékos részére Facebookon küldött üzenetben értesíti, amelyhez mellékeli a nyereményt, PDF formátumú voucher formájában. Ennek során az értesítés, valamint a nyeremény annak a profilnak kerül megküldésre, amelyen keresztül a Játékos a Pályázatát a Játék keretein belül beküldte. A Játékos a Nyeremény vouchert a felhasználás érdekében kinyomtathatja vagy okostelefonon, illetve táblagépen keresztül is bemutathatja a Szervező részére a helyszínen, szeptember 10-én.

6.2. Amennyiben a Játékos nem került nyertesként kisorsolásra, úgy erről értesítést nem kap. Hangsúlyozandó, hogy a Játékos felelőssége, hogy a Játék időtartama alatt, valamint a fenti 6.1. pont szerinti értesítési időtartamban a Facebookon keresztül elérhető legyen. Így amennyiben a Játékos a fenti időtartamban a Facebook profilját törli, azt nem használja, vagy egyéb okból elérhetetlen, úgy az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Játékost terheli.

6.3. Amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét/felhasználását visszautasítja, illetve a Játékból kizárásra kerül, úgy a Szervező jogosult a Nyeremény visszavételére és a Játék megszüntetésére vagy – a sorsolás napján kisorsolt tartaléknyertes megjelölésére, aki az eredeti nyertes helyébe lép. 

7.Játékból kizárt személyek

Játékban a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint e személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

8.Általános rendelkezések

8.1. A Játékos Facebookon elkövetett visszaéléséből vagy egyéb jogsértéséből (például: más személy profiljával visszaélés) eredő károkért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

8.2. A Játékkal kapcsolatos információkat és a jelen szabályzatot (ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi tájékoztatást is) a Szervező a Játék időtartama a Facebook oldalon közzéteszi, és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.

8.3. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen szabályzatot és azt elfogadja. A Játékos az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra tekintettel önkéntes hozzájárulása alapján adja meg adatait annak érdekében, hogy részt vegyen a Játékban. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja (különösen ideértve más személy Facebook profiljával történő visszaélést vagy több hamis profil létrehozását a nyerési esélyek növelése érdekében). A Szervező ennek kapcsán fenntartja a jogot, hogy a fentiek szerinti szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely érintett Játékost indokolás nélkül kizárjon.

8.4. A Szervező és a Lebonyolító nem vonhatók felelősségre abban az esetben, ha a Játékos a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak közvetlenül fel nem róható okból nem tudja elvégezni a jelen szabályzat 4. pontjában írt lépéseket (pl. a Játékos eszközével kapcsolatos technikai hiba, kompatibilitási probléma vagy bármely más körülmény okán nem tudja Pályázatát beküldeni) vagy ha a Facebookról időközben kitiltásra, vagy Facebook profilja felfüggesztésre kerül. A Szervező és a Lebonyolító ugyancsak nem vonható felelősségre a Facebookot vagy a Játékos Facebook profilját érő esetleges külső támadás vagy kártékony programok, vis maior események (például: természeti katasztrófa, háború, stb.) okozta károkért vagy kellemetlenségért. 

8.5. Hangsúlyozandó, hogy az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékosokat terheli, és a költség mértéke függhet az adott Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától, amelyre a Szervezőnek kihatása nincs, illetve azokért felelősséget nem vállal.

8.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot bármikor indokolás nélkül módosítsa, szüneteltesse, vagy lezárja azzal, hogy a már kisorsolt nyertesnek a nyereményt köteles a jelen szabályzatban meghatározottak szerint átadni.

9.Adatkezelési tájékoztató
A Játékosok (érintettek) a személyes adataikat a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzák a Szervező tudomására. Az érintettek személyes adatainak kezeléséről, valamint adatvédelmi jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről a jelen adatkezelési tájékoztató, valamint az Adatkezelő weboldalán elérhető általános adatkezelési tájékoztató (https://katicatanya.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html) tartalmaz bővebb információkat. 

9.1. Adatkezelő és Adatfeldolgozó: 

Adatkezelő: BPR Consult Kft.
Székhely: 7477 Patca, Fő u. 28.
Cégjegyzékszám: 14-09-302574 
E-mail cím: info@katicatanya.hu
Weboldal: https://katicatanya.hu/
Adatfeldolgozó: White Elephant Digital Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 14. A. ép. félem 2-3.
Cégjegyzékszám: 01-09-335115 
E-mail cím: hello@whiteelephant.digital  
Kiemelendő, hogy a Facebook oldal kapcsán az Adatkezelővel közös adatkezelőként jár el a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország), amely azonban az önállóan végzett további adatkezelései vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. Ennek kapcsán bővebb információkért a Facebook adatvédelmi szabályzatához lásd: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0, a Facebook felhasználási feltételeihez lásd: https://www.facebook.com/legal/terms 


9.2.Milyen adatokat kezelünk?

Személyes adat Milyen célból kezeljük?
Játékos Facebook neve                                                                                                                                                                                                                                       
 • a Játékos azonosításához
 • a Játékban való részvétel biztosításához
 • visszaélés gyanúja esetén a Játékból történő kizáráshoz a Játék időtartama alatt
 • a nyertes személyének azonosításához
 • a nyertes értesítéséhez
 • a nyeremény rendelkezésre bocsátásához
Játékos Pályázata
 • a Játékos azonosításához 
 • a Játékban való részvétel biztosításához
 • a nyertes személyének azonosításához
E-mail cím
 • a Játékossal és a nyertessel való kapcsolattartáshoz, ha a Játékos vagy a nyertes e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval


9.3. Milyen jogalapon történik az adatok kezelése? 

A Játékosok adatait az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintett Játékosok önkéntesen beküldik Pályázatukat a Szervező részére. [Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján] 

9.4. Milyen célból kezeli az Adatkezelő az adatokat? 

Adatokat azért kezeljük, hogy az Adatkezelő a Játékot le tudja bonyolítani, és a nyertest ki tudja választani, és fel tudja venni a nyertessel a kapcsolatot és részére átadja a Nyereményét. A nyertesek nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja az adott nyertes Pályázata megnevezésével vagy külön a Facebook oldalon elérhető nyertes mappában feltüntetés útján a nyertest azonosíthatóvá teheti, amennyiben a nyertes ehhez előzetesen hozzájárulását adja.

9.5.Meddig kezeljük az Ön adatát? 

A Játékosok adatait az Adatkezelő a nyertes kisorsolását követő 14 munkanapig kezeli, azt követően törli. A nyertes az Adatkezelő a Nyeremény felhasználásáig, de legfeljebb a szabályzat 5.2. pontjában jelölt időtartam lejártáig kezeli. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és ebben az esetben az Adatkezelő az adatait törli. Az a Játékos, akinek adatait törölte az Adatkezelő a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, akinek a Nyeremény átvétele előtt törölte az Adatkezelő az adatait, a Nyereményt már nem tudja átvenni.   

9.6. Milyen jogok illetik meg?

9.6.1. Általános tájékoztatás:

Az Adatkezelő az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor az Adatkezelő jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk. Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk, vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őket azokról, akik az adataikat kezelték vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor az Adatkezelő ezen személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában. Hangsúlyozandó, hogy az érintett az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóban fentebb jelölt elérhetőségein fordulhat az Adatkezelőhöz.

9.6.2. Hozzájárulás visszavonása:

Az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait az Adatkezelő kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van  

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, 
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, 
 • vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez. 

9.6.3. Hozzáférés, tájékoztatás kérése: 
Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.  
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást: 

 • milyen adataikat kezeli az Adatkezelő,  
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása), 
 • milyen célból kezeli az Adatkezelő az adataikat (az adatkezelés céljáról),  
 • mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapjáról), 
 • mikortól és meddig kezeli az Adatkezelő az adataikat (az adatkezelés időtartamáról), 
 • azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja az Adatkezelő,  
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban 

9.6.4. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése 

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ez azt jelenti, hogy ha rossz, nem valós adatát kezeli az Adatkezelő akkor kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága. 

9.6.5.Az adat törlésének kérése 

Az érintett kérheti adatainak törlését. 
Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. 
Olyan adatnak a törlését az Adatkezelő nem végezheti el, aminek a kezelését törvény írja elő. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. 

9.6.6.Az adatkezelés korlátozásának kérése 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait az Adatkezelő nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az Adatkezelő, ha az érintett    

 • vitatja, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,  
 • ellenzi, hogy adatait az Adatkezelő törölje, és kéri azok megőrzését,  
 • igényli, hogy adatait az Adatkezelő megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni  
 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e. 

Az Adatkezelő az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

9.6.7. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben 

Tekintettel arra, hogy az érintett adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli, ezért a tiltakozás joga az érintettet nem illeti meg. Amennyiben az érintett adatainak kezelése ellen tiltakozik, azt a hozzájárulása visszavonásaként kezeljük.  

9.6.8. Hova fordulhat jogai védelmében? 

Javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg kérelmével, illetve panaszával annak fenti elérhetőségén, hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  

Budapest, 2022. augusztus 10. 

Katica Tanya
Szervező
 

Európai Uniós pályázataink